EMS

ENVIRONMENTÁLNÍ   POLITIKA

KOVÁRNA a.s. se sídlem v Hradci Králové, Za Škodovkou 893 je stabilní a spolehlivý výrobce volně kovaných a zápustkově kovaných výkovků, kovaných polotovarů a rozválcovaných kroužků z uhlíkatých, středně a výše legovaných ocelí pro velmi náročné a specifické aplikace. Výkovky jsou určeny zejména pro strojírenství, chemický, petrochemický a ropný průmysl, plynárenství a energetiku (kované polotovary pro výrobu komponent pro jaderné, konvenční a větrné elektrárny). Dodávány jsou rovněž finálně opracované kované díly pro potrubní systémy. Svým přístupem k zákazníkům je společnost ZVU Kovárna a.s. uznávaným a vyhledávaným partnerem.

KOVÁRNA a.s. provádí všechny druhy tepelného zpracování (žíhání normalizační, na měkko, rozpouštěcí, zušlechťovací, žíhání na odstranění pnutí, aj.) a hrubování i konečné opracování výkovků. Finální vlastnosti všech výkovků jsou ověřovány zkouškami (chemické, mechanické, metalografické, korozní, atd.) v rozsahu požadovaném zákazníkem. Zkoušky jsou prováděny externími akreditovanými laboratořemi. Nedestruktivní zkoušky výkovků (UT, PT a MT) jsou prováděny vlastním kvalifikovaným personálem. 

Management společnosti KOVÁRNA a.s., vycházeje ze strategických cílů, má tyto záměry a zavazuje se:

  1. Při všech procesech systému environmentu uplatňovat principy a zásady mezinárodní normy EN ISO 14001, do jejich prosazování v praxi zapojit všechny zaměstnance organizace a vytvořit podmínky pro minimalizaci zátěže životního prostředí v důsledku svých podnikatelských aktivit.

 

  1. Systém řízení péče o životní prostředí provozovat a rozvíjet v podmínkách platné legislativy, norem a požadavků zainteresovaných stran, s respektováním požadavků na bezpečnost práce a péči o prevenci znečištění životního prostředí.

 

  1. Zaměřit se na soustavné zvyšování povědomí svých zaměstnanců o principech péče o životní prostředí pravidelnými školeními a monitoringem, na přijímání a osvojování si takových návyků v jejich činnosti a životě, aby přispívali k eliminaci zátěže životního prostředí ve všech jeho formách.

 

  1. Systematicky identifikovat vlivy na životní prostředí ve všech oblastech činnosti organizace, soustavně vyhodnocovat výrobní procesy s ohledem na využívání vstupních surovin a energií, a dbát na snižování odpadů, míry znečištění ovzduší, vod a půdy.

 

  1. Systematicky analyzovat a řídit užití a spotřebu elektrické energie, zemního plynu a vody a efektivně zajišťovat neustálé snižování energetické náročnosti kovárenské výroby.

 

Vedení organizace přijalo tuto Environmentální politiku jako zadání pro stanovení ročních cílů a cílových hodnot při zlepšování konkrétních prvků péče o životní prostředí.

 

Schválil:       Ing. Karel Páral  -   místopředseda představenstva

V Hradci Králové, dne 13. října 2015.

česky | english

+420 725 168 203